Regulamin imprez

Regulamin imprez

Regulamin uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Koło Grodzkie PTTK w Staszowie.

 1. Imprezy statutowe PTTK organizowane są na zasadach koleżeńskich (samorealizacji) przy społecznym zaangażowaniu członków Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie, nie mają charakteru zarobkowego/usługowego i nie podlegają przepisom ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r.
  poz. 2361, z późn. zm.)
 2. Uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne
 3. Uczestnikami imprezy mogą być członkowie Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie i sympatycy z PTTK
 4. Imprezy odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne, jednak Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy lub programu imprezy lub terminu ze względu na warunki atmosferyczne lub zaistnienie innych nieprzewidzianych okoliczności
 5. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz winni być świadomi zagrożeń związanych z charakterem imprezy, w tym nieszczęśliwego wypadku. Uczestnicy nie będący członkami PTTK we własnym zakresie są zobowiązani posiadać ubezpieczenie od NNW. Dla wszystkich zalecane jest też ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej
 6. Uczestnicy imprezy winni wykazywać właściwą kondycję fizyczną i odpowiedni stan zdrowia do uczestnictwa w imprezie
 7. Uczestnicy imprezy winni posiadać odpowiedni do warunków atmosferycznych ubiór i ekwipunek
 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, Karty Turysty oraz obostrzeń epidemicznych
 9. Zakazuje się uczestnictwa w imprezie osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania lub zażywania takich środków podczas imprezy
 10. Zakazuje się uczestnictwa w imprezie osób chorych na Covid 19
 11. Koło Grodzkie PTTK w Staszowie nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy, a także za szkody w mieniu uczestników, jak również za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim
 12. Na wszystkie imprezy obowiązują zapisy. Zapisanie się na imprezę jest jednocześnie akceptacją regulaminu
 13. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, nr leg. PTTK) będą wykorzystane
  wyłącznie na potrzeby organizacji imprezy, zgodnie z przepisami RODO
 14. Podczas imprezy będą wykonywane zdjęcia, m.in. zawierające wizerunek uczestników, do celów promocyjnych Koło Grodzkiego PTTK w Staszowie przez czas nieokreślony (strona internetowa, relacje w prasie, kronika, itp.), zgodnie z przepisami RODO uczestnik może żądać usunięcia swojego wizerunku ze strony internetowej poprzez kontakt pocztą elektroniczną na adres: biuro@pttkstaszow.info