Regulamin II Staszowskiego Maratonu Pieszego „Po Krainie Bizonów”

Regulamin II Staszowskiego Maratonu Pieszego „Po Krainie Bizonów”

Organizatorzy

Cel imprezy

 • Propagowanie krajoznawstwa i aktywnych form wypoczynku
 • Propagowanie turystyki pieszej jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku
 • Poznanie i promocja Ziemi Staszowskiej
 • Sprawdzenie swoich możliwości w długodystansowej wędrówce

Start

Sobota 1 lipca 2023 roku z Ośrodka Wypoczynkowego „LOTNIK” w Staszowie Golejowie, ul. 11 Listopada 203. Każdy uczestnik samodzielnie o godz. 8.00 rozpoczyna indywidualną wędrówkę zgodnie z mapką i opisem trasy na karcie startowej. Pobranie numeru startowego w Biurze imprezy jest warunkiem pełnoprawnego udziału w Maratonie.

Meta

W Ośrodku Wczasowym „LOTNIK”, czynna w dniu imprezy od godziny 14.00 do godziny 21.00.

Uczestnicy kończący wędrówkę są zobowiązani do zgłoszenia się w Biurze po indywidualny odbiór świadczeń.

Biuro imprezy czynne jest w:

 • piątek 30 czerwca w godzinach 17.00 – 20.00
 • sobotę 1 lipca w godzinach  7.00 – 21.00
 • niedzielę 2 lipca w godzinach 9.00 – 11.00

Trasa rajdu

Uczestnicy pokonują trasę o charakterze pętli o długości 50 km wiodącą wokół Staszowa. Trasa jest oznakowana przez organizatorów i przebiega po drogach o zróżnicowanej nawierzchni i charakterze: asfalt, drogi gruntowe, dukty i ścieżki leśne. Kartę startową z opisem trasy i mapką otrzyma każdy uczestnik na starcie w Biurze imprezy. Należy ją posiadać na trasie.

Impreza trwa 2 dni. W dniu 1 lipca wieczorem przewidziane jest ognisko.

W niedzielę rano 2 lipca nastąpi uroczyste zakończenie połączone z poczęstunkiem i wręczeniem dyplomów i medali. Osoby, które nie będą mogły w nim uczestniczyć otrzymają dyplomy i medale po powrocie z trasy w pierwszym dniu imprezy.

Uczestnictwo

Maraton jest ogólnodostępną, indywidualną imprezą turystyczno-rekreacyjno-wytrzymałościową. Pokonanie trasy wymaga od uczestników dobrej zaprawy w pieszych wędrówkach. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat i posiadać dobry stan zdrowia.

Jest to impreza statutowa PTTK, organizowana na zasadach koleżeńskich (samorealizacji) przy społecznym zaangażowaniu członków Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie, nie ma charakteru zarobkowego/usługowego i nie podlega przepisom ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361, z późn. zm.)

Zgłoszenia

Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną wraz z wpłatą wpisowego na konto w kwocie 80 zł przyjmowane będą w dniach od 15.04.2023 r. do 10.06.2023 r. pod adresem:

Rejestracja – Maraton: www.pttkstaszow.info

Limit miejsc: 200 osób - decyduje kolejność zgłoszeń!

Konto nr: 35 9431 0005 2001 0010 9729 0001 – z dopiskiem „MARATON” LOT „Czym chata bogata”, ul. Sudecka 9, 28-200 STASZÓW

Telefon do Organizatora: 502 228 447, 516 109 849

Dokonanie wpłaty w terminie do 10 czerwca 2023 roku jest równoznaczne z przyjęciem do grona uczestników. Wpisowe nie podlega zwrotowi i pomniejszeniu. Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie przez innego uczestnika.

Noclegi

Organizatorzy nie zapewniają i nie pośredniczą w rezerwacji noclegów. Osoby zainteresowane mogą samodzielnie dokonać rezerwacji noclegów w następujących miejscach:

Uwaga: podczas rezerwacji proszę podać, że organizatorem imprezy jest PTTK w Staszowie!

Organizatorzy zapewniają

Wszystkim osobom, które dokonają zgłoszenia i wpłaty w terminie:

 • pamiątkowy medal za ukończenie trasy 50 km
 • okolicznościowy puchar
 • dyplom za udział w maratonie
 • pamiątkowy znaczek
 • okolicznościowy plecaczek
 • obsługę ma starcie, trasie i mecie
 • poczęstunek na trasie
 • punkty na OTP i możliwość nabycia odznaki „Znam Ziemię Staszowską”
 • udział w losowaniu nagród i upominków
 • odcisk pieczęci okolicznościowej

Obowiązki uczestników

 • posiadanie karty startowej, odpowiedniego ubioru ew. map turystycznych
 • przestrzeganie przepisów ppoż., Prawa o Ruchu Drogowym i ochrony przyrody
 • stosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów związanych z pandemią COVID-19
 • stosowanie się do postanowień organizatorów

Postanowienia końcowe

 • nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce, a uzyskany na mecie wynik ma znaczenie wyłącznie honorowe
 • impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
 • na trasie maratonu znajdują się stałe i lotne punkty kontrolne
 • wyżywienie i napoje na trasie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie
 • uczestnik ma obowiązek powiadomić organizatorów o rezygnacji z kontynuowania wędrówki. Organizatorzy nie zapewniają transportu takim uczestnikom
  uczestnicy, którym udowodni się skracanie trasy lub jazdę jakimkolwiek środkiem lokomocji, zostaną zdyskwalifikowani
 • uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz winni być świadomi zagrożeń związanych z charakterem imprezy, w tym nieszczęśliwego wypadku
 • zakazuje się uczestnictwa w imprezie osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania lub zażywania takich środków pod czas imprezy
 • zakazuje się uczestnictwa w imprezie osób:
  • chorych na Covid 19
  • objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym
  • mających bezpośredni kontakt z osobą chorą na Covid 19, objętą kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w ciągu 7 dni poprzedzających imprezę
  • mających oznaki chorobowe (kaszel, katar, podwyższona temperatura)
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, dla celów sprawnego przeprowadzenia imprezy ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów

Sponsorzy

Huty Szkła Tadeusz WRZEŚNIAK

Wspierający

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie