Składki członkowskie za 2024 rok

Poniżej prezentujemy tekst uchwały Zarządu Głównego PTTK w sprawie wysokości składki członkowskiej członkowskiej PTTK na rok 2024 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024. Uchwała jest też dostępna jako gotowy plik na końcu wpisu.

Składki członkowskie za 2024 rok

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Poniżej prezentujemy tekst uchwały Zarządu Głównego PTTK w sprawie wysokości składki członkowskiej członkowskiej PTTK na rok 2024 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024. Uchwała jest też dostępna jako gotowy plik na końcu wpisu.


Uchwała nr 63/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2024 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 14 pkt 5 oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2024 roku w następujących wysokościach:
  • 84,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
  • 57,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
  • 39,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
 2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 marca 2024 roku, bądź w momencie wstąpienia do Towarzystwa.
 3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2024 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

§ 2

 1. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2024 roku w następujących wysokościach:
  • 56,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
  • 38,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt 2,
  • 26,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt 3,
 2. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Zarząd Główny PTTK na działalność jednostek regionalnych PTTK w 2024 roku w wysokości 2.000 zł na każdą jednostkę regionalną plus 0,60 zł od każdego członka zwyczajnego PTTK, który opłacił składkę członkowską PTTK lub został zwolniony z jej opłaty w 2023 roku, na podstawie:
  1. Uchwały nr 285/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z 29 października 2022 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2023 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2023,
  2. nadesłanych sprawozdań oddziałów PTTK z danego województwa na druku TK-O ze stanem na 31 grudnia 2023 r. i po weryfikacji stanu przez Biuro ZG PTTK.

§ 3

 1. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 są:
  • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
  • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
  • bezrobotni,
  • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
 2. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 są:
  • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
  • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
  • młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

§ 4

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

 1. Członkowie Honorowi PTTK,
 2. dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
 3. dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
 4. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
 5. dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 5

Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:

 1. naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2024 – 31.03.2025 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
  2.naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2024 – 31.03.2025 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
 2. naklejenie znaczka oznaczonego literami UM oraz terminem ważności: 01.01.2024 – 31.03.2025 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3,
 3. naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2024 – 31.03.2025 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki, przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4 pkt 1)-4),
 4. naklejenie znaczka oznaczonego literami ZM oraz terminem ważności: 01.09.2024 – 31.03.2025 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki przez osoby wymienione w § 4 pkt 5).

§ 6

 1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2024 roku w następujących wysokościach:
  • 21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
  • 12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3,
  • 9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
 2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
 3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2024 w wysokości: 9,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.

§ 7

W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:

 1. stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a kwotami podanymi w § 2,
 2. pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do ZG PTTK,
 3. pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w Oddziale PTTK,
 4. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.

§ 8

Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2024, według następujących zasad:

 1. w przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.
 2. w przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 6,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata, z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt 3).
 3. znaczki członkowskie za 2023 rok w wysokości określonej w pkt 2) można będzie nabywać od 1 kwietnia 2024 r.

§ 9

 1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 9,00 zł, a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.
 2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.

§ 10

Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.

§ 11

 1. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny PTTK

Powiązane Artykuły

Życzenia Świąteczne 2023
·< 1 min
Regulamin imprez
·< 1 min
Składki członkowskie za 2023 rok
·< 1 min
Życzenia świąteczne 2022
·< 1 min